در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
206
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
94
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
95
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
82
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
120
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
119
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
87
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
99
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
80
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
69