در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
56
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
41
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
43
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
30
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
41
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
41
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
38
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
41
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
30
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
34