در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
463
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
206
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
206
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
171
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
263
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
243
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
182
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
243
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
169
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
146