ماه: دسامبر 2018
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
2429
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
636
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
665
خرافاتی نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
593
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
819
خوش بو مثل گل
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
654
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
629
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1037
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
432
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
567