ماه: دسامبر 2018
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
2238
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
536
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
556
خرافاتی نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
501
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
707
خوش بو مثل گل
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
561
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
539
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
906
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
368
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
480