ژیمناستیک، آموزش مهارت های حرکت

ژیمناستیک آموزشی پایه‌ای برای همۀ مهارت‌های‌ حرکتی فراهم می‌سازد. از لحاظ تاریخی، ژیمناستیک نقش مهمی را در توسعۀ آمادگی جـسمانی و تـمرینات نظامی ایفا کرده است. مـتخصصان سال‌هاست که فقدان آمادگی جسمانی را در جوانان تشخیص داده‌اند. کاهش‌ آمادگی جسمانی، نه تـنها یک‌ موضوع‌ جدی و شایع بـرای سـلامتی است، بلکه بعضی براین عقیده‌اند که […]

ژیمناستیک آموزشی پایه‌ای برای همۀ مهارت‌های‌ حرکتی فراهم می‌سازد. از لحاظ تاریخی، ژیمناستیک نقش مهمی را در توسعۀ آمادگی جـسمانی و تـمرینات نظامی ایفا کرده است. مـتخصصان سال‌هاست که فقدان آمادگی جسمانی را در جوانان تشخیص داده‌اند. کاهش‌ آمادگی جسمانی، نه تـنها یک‌ موضوع‌ جدی و شایع بـرای سـلامتی است، بلکه بعضی براین عقیده‌اند که این یک تهدید جدی برای امنیت ملی است.

 

چالش امروز جامعۀ ما در روبرو شدن  کودکان و نوجوانان با بی‌تحرکی و کم‌تحرکی است. هـمۀ کـودکان شایستگی داشتن فرصتی برای ارتقای مهارت‌های حرکتی مؤثر و آمادگی حرکتی را دارند. شرکت کردن در فعالیت‌های مرتبط‌ با‌ ژیمناستیک می‌تواند‌ آمادگی حرکتی و جسمانی را بهبود بخشد.

 

دانـش‌آموزان مـهارت‌های حـرکتی پایه را در زندگی روزمره و در اکثر ورزش‌ها استفاده می‌کنند (بـرای مـثال: تاب خوردن، آویزان‌ شدن‌، پریدن‌، پرش کردن، غلت زدن، صعود کردن، خزیدن و فرود آمدن و…). ژیمناستیک می‌تواند‌ پایۀ‌ همۀ مهارت‌های حرکتی را شـکل دهـد. تـوانایی‌های حرکتی که با تمرین (یادگیری) بهبود می‌یابند و به توانایی اجرای‌ ورزش های‌ خاص‌ و دیگر فعالیت‌های حرکتی مربوط می‌شوند.

 

  • چرایی ژیمناستیک در‌ برنامۀ‌ تربیت بدنی

 

دانش‌آموزان و معلمان‌ اغلب‌ از ژیـمناستیک استقبال نمی‌کنند، چون برای عرضۀ یک برنامه باکیفیت ژیمناستیک در مدارس، موانعی وجود دارد که باید بر آن غلبه کنند. موانع ابتدایی،کمبود تعلیم و تربیت معلم، نبود صلاحیت‌های حرفه‌ای در‌ مدیریت خطر‌، فقدان آمادگی بدنی کـلی دانـش‌آموزان که عمدتا آمادگی عضلانی است (استقامت و قدرت عضلانی).

 

بسیاری از معلمان فاقد سابقه و تخصص مناسب در ادارۀ یک برنامۀ باکیفیت هستند، زیرا آن‌ها در‌ حین‌ تعلیم و آموزش‌ خود، نمایش محدودی از این فـعالیت‌ها را دریـافت کرده‌اند. این موضوع ممکن است معلمان را نسبت به ارائۀ‌ ژیمناستیک بی‌میل سازد. معلمان می‌توانند مهارت‌هایشان را با شرکت در‌ کارگاه‌ها‌ و کنفرانس‌ها‌، مراجعه به بسیاری از کتب در دسترس و بـا کـپی‌برداری از برنامه‌های موفق بهبود بخشند. مـشاهده و تـجزیه و تحلیل ‌‌مهارت‌های‌ ژیمناستیک، ارتقاء آگاهی از پیشرفت صحیح و مطمئن و بهبود در چگونگی کمک به اجرای‌ مهارت‌ها‌ می‌تواند اعتماد‌ به نفس معلمان را در آموزش ژیمناستیک افزایش دهد.

 

  • مدیریت خـطر

نـگرانی‌های مسئولیتی نیز معلمان‌ را از ارائۀ بـرنامه‌های ژیمناستیک بـاز می‌دارد؛ به همین منظور، باید به مدیریت خطر‌ اشاره کرد. معلمان باید دانش‌ کافی‌ دربارۀ ژیمناستیک و توانایی کمک به اجرای حرکات، هدایت کردن فعالیت‌ها، پیشرفت‌های مهارت و تکنیک‌های مدیریت کلاس برای ادارۀ یک بـرنامۀ مـطمئن را داشته باشند. با استفاده از پیشرفت‌های مناسب و فراهم کردن امکانات سالم و آموزش‌ کمک‌ها، خطرات آسیب دیدن می‌تواند به مقدار زیادی کاهش یابد. برای افزایش ایمنی، مربیان می‌توانند راهکارهای زیررا اجرا کنند:

 

  • آگاه بـاشید و بـه درستی آمـوزش دهید.
  • فضای کافی برای اجرای دانش‌آموزان فراهم کنید‌.
  • به‌ دانش‌آموزان فقط اجازۀ اجرای مهارت‌هایی را بدهید که قـبلا آموزش دیده‌اند.
  • اصرار داشته باشید که دانش‌آموزان به درستی رفتار کنند وخـودشان را مـطابق قـوانین کلاس تنظیم کنند.
  • بالشتک‌ها و تشک‌های تاتامی کافی‌ به‌ عنوان تجهیزات فراهم کنید.
  • مطمئن شوید که تجهیزات محکم هـستند ‌ ‌و بـه درستی نصب، جای‌گذاری و نگه داشته شده‌اند.
  • اطمینان حاصل کنید که دانش‌آموزان، طریق مـناسب کـمک بـه اجرای حرکات و تکنیک‌های کمکی در‌ اجرای‌ حرکات خودشان را می‌دانند و درک می‌کنند که شامل روش‌هایی برای واگذاری مهارت‌ها به صـورت مطمئن با حرکات غلت خوردن و فرود آمدن می‌باشد که از بروز صدمات جلوگیری می‌کند.
  • پیـشرفت‌ها و مهارت‌هایی را آموزش‌ دهید‌ کـه‌ مـطابق با توانایی‌های هر دانش‌آموز باشد‌.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما