تست هوش 1

تست هوش کودک با توجه به تصویر فوق…   شخص همراه کودک، باید از کودک بخواهد تا تصویر اول (تصویر بالا) را خوب نگاه کند، بخشی از آن برداشته شده (کاملاً نشان دهید). قسمت برداشته شده یکی از شش تصاویر زیر آن می باشد، یعنی فقط یکی از آنها بطور درست می تواند قسمت برداشته […]

تست هوش کودک با توجه به تصویر فوق…

 

شخص همراه کودک، باید از کودک بخواهد تا تصویر اول (تصویر بالا) را خوب نگاه کند، بخشی از آن برداشته شده (کاملاً نشان دهید). قسمت برداشته شده یکی از شش تصاویر زیر آن می باشد، یعنی فقط یکی از آنها بطور درست می تواند قسمت برداشته شده بالا را پر کند.

 

جواب اولین تصویر را از کودک بخواهید، اگر کودک نتواند پاسخ درست را نشان دهد، توضیحات بالا را ادامه دهید تا مسئله برای کودک روشن شده و پاسخ درست ارائه شود، آنگاه به تصویر بعدی رفته و جواب آن را از کودک بخواهید، اگر کودک پاسخ درست را پیدا کرد به تصویر بعدی بروید، در غیر این صورت به تصویر اول باز گشته و توضیحات خود را از نو شروع کنید. این روش را آنقدر ادامه دهید تا پنج تصویر اول را کودک درست پاسخ دهد، بعد از آن کودک را همراهی کرده اما هرگز کمکی به او نکنید.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما