آگوست 1
بازدید : 951
نظرات : بدون دیدگاه
مراقبت

حکیمه خواهر امام رضا (ع) گفته است: وقتی زمان وضع حمل خیزران، مـادر حـضرت جواد(ع)، رسید، حضرت رضا (ع) مرا صدا‌ زد‌ و فرمود: هنگام‌ وضع حمل، پیش او حاضر باش و همراه او و قابله‌ درون اتاق برو. آنگاه حضرت چراغی در اتاق گذاشت‌ و در آن را بـست. هـنگام وضع‌ حمل خیزران چراغ […]

حکیمه خواهر امام رضا (ع) گفته است: وقتی زمان وضع حمل خیزران، مـادر حـضرت جواد(ع)، رسید، حضرت رضا (ع) مرا صدا‌ زد‌ و فرمود: هنگام‌ وضع حمل، پیش او حاضر باش و همراه او و قابله‌ درون اتاق برو. آنگاه حضرت چراغی در اتاق گذاشت‌ و در آن را بـست. هـنگام وضع‌ حمل خیزران چراغ خاموش شـد و او‌ نـاراحت‌ گردید‌. در این وضیعت‌ بودیم که حضرت‌جواد (ع) به دنیا آمد در حالی که بر روی او چیز نازکی مانند ‌‌پارچه‌ بود، نورش‌ تمام اتاق را روشن کرد و ما به آن نگاه مـی‌کردیم. آنـگاه او‌ را‌ در‌ آغوش گرفتم و آن پرده را از او جدا کـردم. در ایـن هنگام امام‌ رضا (ع) آمد، در‌ اتاق را باز کرد، جواد (ع) را گرفت، در گهواره گذاشت و به‌ من فرمود: حکیمه‌ مراقب‌ گهواره‌اش باش …

 

مراقبت از سلامت جسمانی، تغذیه مناسب، تامین آرامش و سلامت‌ روانی و تامین نیازهای عاطفی نوزاد در رشد جسمانی، عاطفی و تکامل معنوی‌ اش‌ تاثیر بسزا دارد. بـه ویـژه در نخستین روزهای زندگی که نوزاد‌، به‌ خاطر بیگانگی با محیط جدید و ضعف و ناتوانی، به مراقبت و توجه افزون تر نیازمنداست.

 

در سیره تربیتی امام رضا (ع)، علاوه بر تاکید بـر سـایر ابعاد، بـه رعایت‌ بهداشت، تغذیه سالم و نیز عوامل غیر مادی مؤثر در‌ سلامتی‌ مانند صدقه‌ و عقیقه توجه خاص شده است. آن حـضرت، در بخشی از مطالبی که برای مامون نوشت، چنین نگاشت: «عقیقه کردن بـرای پسـر و دخـتر، نامگذاری، تراشیدن موهای سر نوزاد در روز‌ هفتم‌ و معادل وزن موها طلا یا نقره صدقه دادن لازم است.»

 

در سخن دیگری به نـقل ‌ ‌از پیـامبر اکرم (ص) فرمود: «فرزندانتان را در روز هفتم‌ختنه کنید؛ زیرا ختنه باعث پاکی‌ بیشتر‌ و رشد سریع تر آنـان مـی‌شود.» عـلاوه بر این ها، تغذیه سالم و مقوی فرزند مورد توجه حضرت بود. یحیی صنعانی‌ می‌گوید: در منا بر حـضرت رضا (ع) وارد شدم، در حالی که جواد (ع) در‌ دامان‌ حضرت‌ نشسته‌ بود و حضرت به او موز‌ می‌داد‌.»

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما