در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
63
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
45
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
46
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
34
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
44
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
47
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
40
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
43
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
34
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
37