در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
502
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
245
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
229
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
192
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
298
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
268
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
206
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
284
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
195
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
185