در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
192
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
92
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
94
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
79
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
118
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
116
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
84
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
96
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
78
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
65