در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
436
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
188
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
188
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
155
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
240
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
219
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
159
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
221
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
153
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
129