در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
350
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
155
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
153
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
128
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
196
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
188
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
131
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
185
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
129
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
107