ماه: دسامبر 2018
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
2141
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
493
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
507
خرافاتی نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
460
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
655
خوش بو مثل گل
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
518
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
491
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
851
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
341
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
435