ماه: آذر ۱۳۹۷
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
1053
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
326
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
331
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
270
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
426
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
335
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
279
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
460
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
238
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
264