ماه: دسامبر 2018
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
2733
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
864
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
876
خرافاتی نباش
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
810
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
1076
خوش بو مثل گل
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
855
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
862
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
2657
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
582
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, 16 دسامبر , 2018
787