ماه: آذر ۱۳۹۷
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
462
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
205
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
205
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
170
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
263
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
239
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
180
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
241
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
168
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
145