ماه: آذر ۱۳۹۷
در چه شرایطی به دیگران کمک کنم؟
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
119
زبانت را نگهدار!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
69
تو از اسراف کنندگان نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
71
خرافاتی نباش
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
52
مواظب باش دل کسی رو نشکنی!
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
90
خوش بو مثل گل
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
81
دوری و نزدیکی راه مهم نیست
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
66
لباس باید تمیز و پاکیزه باشد
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
72
به اندازه غذا بخور
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
58
به ضعیف تر از خودت ظلم نکن
یکشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۷
51